0zł

Nie Jesteś Biegły w Komputerach? Spokojnie, Pomożemy w Instalacji.

Darmowa Pomoc w Instalacji Pakietów Office

Zwrot towaru

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, wystarczy, że w ciągu tego czasu prześlesz na adres: biuro@24soft.pl wypełniony i podpisany formularz (wzór poniżej) oraz w ciągu kolejnych 14 dni odeślesz zamówiony towar wraz z formularzem.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o chęci odstąpienia od umowy przed upływem przewidzianego na to okresu. Skutki odstąpienia – w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócone zostaną wszystkie poniesione przez Państwa koszty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrany został inny rodzaj przesyłki niż najtańszy oferowany przez nas). Zwrot środków nastąpi do 14 dni roboczych, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym zawiadomienie o rezygnacji z tej umowy zostało nam przekazane. Przy zwrocie środków korzystamy z tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem, lub dopóki nie wykażesz, że odesłałeś towar. Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od momentu poinformowania nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konieczna jest rekompensata ewentualnej utraty wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z użytkowania, które nie jest konieczne do zbadania stanu, cech i funkcjonalności towarów. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do naszych ogólnych warunków handlowych/informacji dla klientów.

Główne Menu